Rozmiar: 42 bajtów

Przelicznik wartości analogowych PWA-1

 

Produkowany przez nas przelicznikk pwa-1,  składa się z:

 

>      płyty bazowej PWA-2

>      modułu zasilacza PB-2 z zabezpieczeniem zawierającego 2 układy zasilania 24V, przetwornicę 24/12V, układ kontroli pracy procesora i układy wykonawcze  czterech wejść i trzech wyjść,

>      modułu procesora PM08-1 zawierającego mikrokontroler z oprogramowaniem i pamięcią ustawień parametrów, przetwornicę 24/5V, układ nadzoru zasilania i resetu oraz wzmacniacz pomiarowy i zabezpieczenia wejść i wyjść logicznych

>      modułu wyświetlacza i klawiatury KLD-3 wyposażonego w 4 przyciski.

 

Przelicznik zamknięty jest w obudowie tablicowej o wymiarach 72 x 72 x 85 mm.

Podłączenia do instalacji dokonuje się poprzez umieszczone na płycie bazowej i dostępne z zewnątrz rozłączne zaciski śrubowe.

 

 

Podstawowe dane techniczne:

Zasilanie

230 V AC +15% -15% , 50Hz

Pobór mocy

4 VA

Temperatura pracy

0°C do 45 °C

Klasa dokładności

0,5% (PWA-1C , PWA- 1CH, PWA-1Cs, PWA-1CsH)  lub
0,1% (PWA-1D , PWA-1DH)

Klasa ochrony

IP63 (płyta czołowa), IP30 (tył) dla  PWA-1CH , PWA-1CsH i PWA-1DH

IP41 (płyta czołowa)(PWA-1C , PWA-1D , PWA-1Cs)

IP20 (cała obudowa z łączówkami) - wszystkie wykonania

Wejścia impulsowe

Impulsowe, polaryzowane do +12V, dla wyjść typu OC lub 'push-pull'

Wejście analogowe

Rozdzielczość 10 (wyk. C) lub 12 (wyk. D) bitów; napięciowe (0..10V) (Rwe>100kΩ) lub prądowe (0..20mA, 4..20mA)[Rwe<200Ω]

Wyjście analogowe

izolowane

Rozdzielczość 12 bitów, napięciowe (0..10V [Rwy<50Ω, Imax=5mA]) lub prądowe (0..20 mA, 4..20mA) (Uźr>16V), izolowane galwanicznie od pozostałych obwodów

Wyświetlacz

LCD alfanumeryczny 2 * 8 znaków, podświetlenie LED

Wyjście zasilania licznika

+12V / 80mA

Obudowa

Tablicowa (noryl) UL94V1, stabilność do 135ºC

Wymiary

72 x 72 x 85 mm

Wymiary otworu tablicy

67 x 67 mm

 

________________________________________________


 

Schemat  blokowy

 


 

 

 

Wykonania


tabela parametrów różnych wykonań PWA-1

Gdzie: 

kp        - współczynnik stały przeliczania (ustawiany przez serwis w zakresie 1÷9999 –niedostępny dla     

              obsługi maszyny)

d          - nastawa bieżąca zadawana przez obsługę maszyny (Menu przelicznika) w zakresie

  narzuconym przez obsługę serwisową (wybranym z pełnego zakresu zmian tego parametru     

  1÷99)

v           - nastawa bieżąca zadawana przez obsługę maszyny (Menu przelicznika) w zakresie

  narzuconym przez obsługę serwisową (wybranym z pełnego zakresu zmian tego parametru    

  0,1÷9,9)

U          - napięcie wyjściowe (0÷10V)

Uwe       - napięcie doprowadzone do wejścia pomiarowego (0÷10V)

Iwe         - prąd wpływający do wejścia pomiarowego (0÷20mA)(lub 4÷20mA)

fwe         - częstotliwość impulsów na wejściu pomiarowym (kan. A, kan. B lub kan.AB dla enkodera)

Ofs       - stałe przesunięcie napięcie wyjściowego (ustawiane na wartość 0÷9,9V)

IP         - klasa ochrony od strony płyty czołowej – tylna część z łączówkami jest zawsze klasy IP20


Opis łączówek.

 

                                                         Rys. 2.  Widok ścianki tylnej urządzenia.

 

 

Listwa wejściowa :

1. 0V               - masa wejść analogowych i impulsowych

2. Kan. A        - wejście impulsowe do podłączenia kanału A przetwornika impulsowego

3. Kan. B        - wejście impulsowe do podłączenia kanału B przetwornika impulsowego

4. +12V           - wyjście zasilania do przetwornika impulsowego (max. 80mA)

5. We10V        - wejście analogowe przelicznika - w zależności od ustawienia Typ wej.  w programie może                                                być napięciowe 0-10V albo prądowe 0-20mA lub 4-20mA

6. ----               - niewykorzystane

 

Listwa wyjściowa :

1. 0V               - masa wyjść analogowych (odseparowana galwanicznie od obwodów wejściowych)                                                      

2. Wy10V        - wyjście analogowe przelicznika - napięciowe  0-10V (Rwy<25Ω, Imax=5mA)

3. Wy20mA     - wyjście analogowe przelicznika - prądowe 0-20mA lub 4-20mA

 

            Uwaga 2:      Mogą być używane jednocześnie wyjście napięciowe 0-10V i prądowe  0-20mA, jednak pełną dokładność ma tylko to z nich, które zostało wybrane jako typ wyjścia w Menu. Drugie ma wtedy dokładność niekalibrowaną (ok. 2% - ale tylko przesunięcie). Przy wybranym wyjściu 4-20mA wyjście napięciowe pracuje w zakresie 2-10V.

 

Listwa zasilająca :

1. L1               - wejście zasilania 230V AC 50 Hz, zabezpieczone bezpiecznikiem 0.16A

2. N                 - przewód neutralny (zero sieci)

 


 


Obsługa

 

            Sterownik wyposażony jest w wyświetlacz alfanumeryczny LCD oraz 4 klawisze  ,  , Cofnij i Ustaw. Klawisze:  ,   służą do zmiany kolejnych pozycji w menu programu, a przy ustawianiu wartości liczbowej do zwiększania lub zmniejszania cyfry nad kursorem. Klawisz Cofnij służy do rezygnacji z ustawionej wartości oraz powrotu do menu wyższego poziomu a  Ustaw do zatwierdzenia ustawionej wartości lub opcji.

 

Opis Menu programu.

 

            Po włączeniu zasilania sterownik może uruchomić się w 2 trybach: menu główne lub praca. Jeżeli ostatnie wyłączenie zasilania nastąpiło w menu, to po załączeniu zasilania program będzie czekał w menu. Jeżeli wyłączenie zasilania nastąpiło w trybie pracy, program po włączeniu wróci do trybu pracy.

 

Menu główne zawiera 3 pozycje:

Praca            

Średnica    

Zmień        

- zmieniane klawiszami     (poprzednia) i  (następna), a uruchamiane  klawiszem Ustaw. Nazwa parametru (Średnica) jest umowna i może być dostosowana do potrzeb użytkownika.

 

Praca         -   główna opcja programu, w której uruchomione są pomiary wielkości wejściowej oraz sterowanie wyjściem, na wyświetlaczu wyświetlane są: aktualna wartość mierzona na wejściu oraz wartość napięcia lub prądu na wyjściu, np.:

We 2.043
Wy 3.045
We 19.99
Wy 9.999
We 490.9
Wy 10.45
We 9.999
Wy 19.99

 

            Wyjście z  trybu Praca następuje przez wciśnięcie klawisza Cofnij lub Ustaw.

 

Średnica -  ustawianie (średnicy przewodu) w zakresie (Min..Max  - patrz Zmień>>Zakres) Zmiana następuje na pozycji wskazywanej przez kursor (podkreślenie). Za pomocą klawiszy ,    zwiększamy lub zmniejszamy bieżącą cyfrę. Przejście kursora do następnej cyfry wykonujemy wciskając klawisz Ustaw. Wciśnięcie klawisza  Ustaw, gdy kursor znajduje się  na ostatniej cyfrze zapisuje całą ustawioną liczbę i powoduje powrót do menu. Aby zrezygnować z dokonanych zmian używamy klawisza Cofnij.

 

Zmień        - przejście do menu ustawiania parametrów pracy sterownika. Ponieważ ustawianie jest dozwolone tylko dla serwisu najpierw należy wpisać 4 cyfrowy kod.

Kod fabryczny wynosi : 0000.

 

Menu Zmień zawiera następujące pozycje:

 

Wsp. Kp  - zmiana współczynnika proporcjonalnego (nachylenia). Wartość 4 cyfrowa: zakres od 1 do 9999, ustawiana jak inne

 

Typ wej.  - Wybór typu wejścia:

>       0-10V    analogowe napięciowe

>       0-20mA analogowe prądowe

>       4-20mA analogowe prądowe

>       1-500Hz - impulsowe (Kanał A, kanał B, lub A+B dla enkodera)

>       0-10kHz - impulsowe (Kanał A, kanał B, lub A+B dla enkodera)


Typ wyj.  - Wybór typu wyjścia:

>       0-10V    analogowe napięciowe

>       0-20mA analogowe prądowe

>       4-20mA analogowe prądowe

 

Mogą być używane jednocześnie wyjście napięciowe 0-10V i prądowe  0-20mA, jednak pełną dokładność ma tylko to z nich, które zostało wybrane jako typ wyjścia w Menu. Drugie ma wtedy dokładność niekalibrowaną (ok. 2%). Przy wybranym wyjściu 4-20mA wyjście napięciowe pracuje w zakresie 2-10V

 

Fn Wy-We- Określa czy wartość wyjścia będzie obliczana od wartości wejściowej, czy od jej odwrotnośći

 

Kier.obr. - Wybór trybu pracy wejść impulsowych (przy podłączeniu dwóch kanałów):

>       Dowolny            

>       Lewo                

>       Prawo  

 

Filtr we   - Wybór skuteczności filtrowania pomiarów wejściowych.

>       Wyłączony

>       Mała

>       Średnia

>       Duża                                                   

Filtrowanie eliminuje zakłócenia przez uśrednianie pomiarów w czasie . Niemożliwa jest jednak wówczas natychmiastowa skokowa zmiana sygnału na wyjściu.

 

Przesuń   - stała wartość napięcia na wyjściu dodawana (w wykonaniu PWA-1CsX – odejmowana) zawsze do wartości wyliczonej

 

Zakres     -  wybór zakresu średnic jakie będą dostępne do ustawiania przez obsługę. Ustawienia dokonuje się przez wpisanie i zatwierdzenie wartości minimalnej średnicy (Min) a następnie maksymalnej (Max)

 

Nowy kod- zmiana kodu serwisu. Uwaga, po zmianie kodu należy dobrze zapamiętać nową wartość kodu, ponieważ niemożliwa będzie późniejsza zmiana parametrów pracy. Powrót do menu głównego następuje po użyciu klawisza Cofnij.

 

Wszystkie zmiany zatwierdzone klawiszem Ustaw zostaną trwale zapamiętane .
Powrót na początek   Home